Fft stiftelsen

Metodhandledning och certifiering

För att kvalitetssäkra och implementera FFT-metoden i Sverige använder sig Stiftelsen av ett certifieringsförfarande.

För att utöva metoden efter genomförd grundutbildning behöver FFT-terapeuterna delta i metodhandledning ca en gång/månad. Den har fokus på att integrera teoridelen inom FFT med det kliniska arbete som sker i terapirummet. Terapeuten filmar sina sessioner och får sedan konkret vägledning under handledningens gång. Alla handledare har hög metodkompetens och lång klinisk erfarenhet som FFT terapeuter. Vår strävan är att FFT-terapeuter ska kunna bli certifierade inom ca 18 månader efter att filmvisning i handledning påbörjats.

För att bli certifierad krävs att

  • terapeuten ska i handledningen ha visat film på sitt arbete i minst två familjer
  • terapeuten ska ha visat film från motivationsfas, relationell hypotesbildningsfas samt beteendeförändringsfas

När handledaren, med hjälp av adherenceformulär, bedömer att terapeuten i god utsträckning följer metoden skickas film in för certifieringsprövning. Det som terapeuten ska skicka in är:

  •  filmklipp, ett eller flera, från motivationsfasen med utvalda filmklipp om max 15 minuter sammanlagt
  • ifyllt adherenceformulär
  • bakgrundsinformation

Dessa formulär hittar ni här.

I certifireingsgruppen samskattar FFT-handledare, utsedda av Stiftelsen FFT i Sverige, inlämnad film och gör bedömning av terapeutens FFT-färdigheter. Terapeuten får alltid en skriftlig feedback, oavsett certifiering eller ej. Vid certifiering får hen ett certifieringsintyg. Certifieringsgruppen samlas en gång i månaden.

Re-certifiering

För att säkerställa att terapeuten fortsätter att arbeta metodtroget sker en re-certifiering efter två år. Det är samma process som ovan, dvs att terapeuten lämnar in en film för bedömning från motivationsfasen tillsammans med bakgrundsinformation och adherenceformulär. Efter re-certifiering är certifieringsprocessen avslutad och inga fler filmer behöver bedömas.

Vid frågor kring certifieringsprocessen vänligen kontakta Helena Arbman, samordnare i certifieringsgruppen.

helena.arbman@stiftelsenfftsverige.se