Fft stiftelsen

Certifiering

Certifiering är en del i implementeringsprocessen och kvalitetssäkringen av FFT-modellen. För att säkerställa att enskilda terapeuter följer modellen krävs att man genomgått grundutbildningen och därefter deltagit i handledning med handledare utsedd av Stiftelsen Funktionell familjeterapi i Sverige. I handledningen krävs att FFT-terapeuten kontinuerligt visar inspelade terapisessioner i syfte att utveckla sin förmåga att trovärdigt tillämpa FFT-modellen. Centralt är modellföljsamhet (adherence), vilket innebär färdigheter att arbeta med modellens kärnkomponenter genom terapiprocessen. Med andra ord vad terapeuten gör. Centralt är också med vilken kompetens FFT-terapeuten tillämpar modellen. Det innebär skicklighet och klinisk förmåga att matcha modellen till den unika familjen. Med andra ord hur terapeuten gör. Det är kombinationen mellan modellföljsamhet och kompetens som ger modellen trovärdighet.

Vår strävan är att FFT terapeuter skall kunna bli certifierade inom 12-18 månader efter det att handledningen påbörjats. Det är Stiftelsens ansvar att ha kompetenta handledare som för terapeuterna mot certifieringen och det är enhetens ansvar att terapeuterna har med sig filmmaterial till handledningstillfällena. Certifiering kan ske först efter att FFT terapeuter visat terapisessioner från FFT modellens olika faser i minst två FFT terapier.

Certifieringsprocessen är en del av handledningsprocessen och sker i olika steg:

  • När kriteriet att visa minst två FFT-terapier i handledning är uppnått, kan terapeuten i samråd med sin handledare besluta att lämna in en film för certifiering. Det ska då vara en filmad session från motivationsfasen.
  • Terapeuten fyller i bakgrundsinformation om ärendet och modelltrohetsformulär för allmänna färdigheter, motivationsfas och relationell hypotesskapande fas.
  • Handledaren och ytterligare minst en FFT-handledare samskattar inlämnad film och gör bedömning av terapeutens FFT-färdigheter.
  • Återgivning ges till terapeuten av handledaren.

Certifieringen gäller i två år och kostnad för certifiering ingår i handledningskostnaden.

Re-certifiering

För att över tid säkerställa modelltrohet måste certifieringen förnyas en gång efter två år, re-certifiering. För certifierade terapeuter som har fortsatt handledning lämnas en film in för bedömning på samma sätt som vid certifiering. Samma formulär ska bifogas. Kostnad för re-certifiering ingår då i handledningskostnaden.

Certifierade terapeuter som inte har pågående handledning kontaktar Stiftelsen för diskussion hur re-certifiering kan göras. Grundprincipen är att visa två filmer från olika faser för bedömning. En av filmerna ska vara från motivationsfasen och terapeuten ska även bifoga ifyllda adherencelistor och information om ärendet. Kostnad för re-certifiering debiteras då särskilt.

Kommande certifieringsdag är bestämd till den 13 januari 2021. Lämna era filmer samt ifyllda adherencelistor och bakgrundsinformation till respektive FFT handledare i god tid innan.

Här hittar du adherenceformulär och en mall för den bakgrundsinformation som behövs inför certifiering och re-certifiering.

Adherence

Bakgrundsinfo

I det dagliga FFT arbetet kan det ibland vara svårt som terapeut att vara kvar i den fas modellen föreskriver. Utifrån ett behov av att snabbt komma ihåg målen och teknikerna för respektive fas har vi skapat fokuskort. Fokuskortens syfte är att kunna uppdatera sig omgående i t ex terapirummet eller vid teammöten på vad som är viktigt att sträva efter i aktuell fas. Terapeuten kan få hjälp att rikta sina frågor, reflektioner och påståenden mot punkterna på fokuskorten och därmed underlätta att vara i den fas som terapeuten avser.

Fokuskorten skrivs ut dubbelsidigt och kan sedan plastas in och klippas till hanterbara kort.

Hoppas de kan vara till hjälp!

Fokuskort