Fft stiftelsen

För dig som chef

Samverkan med statliga myndigheter och riktade statsbidrag

Under lång tid har det funnits tankar inom Stiftelsen att pröva möjligheterna till samverkan i någon form med statliga myndigheter och Sveriges kommuner och Regioner, SKR. I mars 2021 påbörjades det arbetet inom Stiftelsen med målet att öka möjligheterna till statligt ekonomiskt stöd vid implementering av FFT.

Genom ett långsiktigt arbete har samverkan successivt kunnat etableras mellan Stiftelsen och framförallt Socialstyrelsen och Myndigheten för Familjerätt och Föräldrastöd där Stiftelsen bl a har varit remissinstans för det kunskapsstöd som utarbetats av Socialstyrelsen, Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Riktade statsbidrag för implementering av FFT

Genom Stiftelsens kontakter med MFoF finns nu möjlighet för kommuner och regioner som vill implementera FFT att ta del av riktade statsbidrag som tillkommit under 2023 och 2024. Under 2024 finns statsbidrag att rekvirera från den 12 februari till den 3 april. Statsbidrag kommer att utbetalas under kommande år efter sedvanlig budgetprövning. För aktuell information se  MFoF:s hemsida där det även finns en rapport som redogör för hur kommunerna har valt att använda statsbidragen. För att ta del av rapporten Statsbidrag MFoF

 

Vid frågor kontakta Håkan Aronsson, styrelseledamot

hakan.aronsson@stiftelsenfftsverige.se